INLEDNING

1.1 Bakgrund

Adolfsson & Partners AB, org. Nr. 556330-0879 (“A&P“, “vi“, “oss” eller “vår“) skapar koncept, inreder, levererar och bygger kontor, hotell, restauranger och privata hem åt företag och privata beställare. Vi arbetar oftast som totalentreprenörer och tar därmed också fullt ansvar för alla underentreprenörer och underkonsulter.

För att kunna genomföra och fullfölja A&P´s åtaganden gentemot sina kunder jobbar vi med ett sedan flera år tillbaka upparbetat nätverk av erforderlig kompetens anpassad för vår verksamhet och våra projekt.

Nätverket består av samarbetspartners, underentreprenörer, leverantörer och övrig spetskompetens vilka anpassas och anlitas individuellt för varje projekt.

1.2 Behandling av personuppgifter

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilken slags personlig information vi samlar in om dig och hur den behandlas inom ramen för A&P´s verksamhet, ändamålen med behandlingarna, vilka som får ta del av informationen och vilka val du kan göra i anslutning till A&P´s användning av din information. Vi beskriver även de åtgärder som vidtas för att skydda din information och hur du kontaktar oss om du har frågor om vår hantering av personuppgifter.

1.3 Grundläggande begrepp

I tillämplig Dataskyddslagstiftning” vilket fram till den 25 maj 2018 avser personuppgiftslagen (1998:204) (som brukar benämnas PUL) och därefter den europeiska dataskyddsförordningen (2016/679) (som brukar benämnas GDPR), som ersätter PUL, används följande begrepp vars betydelse och tillämpning även ska gälla i denna personuppgiftspolicy.

Personuppgift: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet, till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, kompetenser etc.

Behandling av personuppgifter: Alla åtgärder eller kombinationer av åtgärder beträffande personuppgifter, som insamling, registrering, organisering, sammanställning, lagring, användning, utlämning, ändring och framtagning.

Personuppgiftsansvarig: Den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde: Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

1.4 Ändringar av personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna personuppgifts-policy. Om vi uppdaterar personuppgiftspolicyn kommer vi att informera dig om väsentliga förändringar genom att placera ett meddelande på vår webbplats, www.adolfssonpartners.se, där vi även kommer att ha den mest aktuella versionen av denna personuppgiftspolicy tillgänglig. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum besöker vår webbplats för att ta del av eventuella uppdateringar.

 

VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Personuppgiftsansvarig

Adolfsson & Partners AB (organisationsnummer 556330-0879) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss inom ramen för A&P´s verksamhet.

Våra kontaktuppgifter, och kontaktuppgifter till A&P´s utsedda dataskyddsombud, hittar du sist i denna person-uppgiftspolicy.

2.2 Vilken information samlar vi in om dig?

Den information som samlas in om dig inom ramen för A&P´s verksamhet omfattar både sådan information du själv lämnar till oss eller till tredje part, t.ex. en leverantör eller en entreprenör, samt sådan information som skapas automatiskt genom din användning av t.e.x. sociala medier.

Vi behandlar den information om dig som du själv eller din arbetsgivare lämnar till oss. Detta inbegriper uppgifter om ditt namn, fotografi, organisationsnummer, personnummer, adress, e-post och mobilnummer.

2.3 Vad är ändamålen och den lagliga grunden för användningen av din information?

Nedan följer en närmare beskrivning av de ändamål, samt med vilket lagligt stöd, dina personuppgifter kommer att behandlas.

Generellt

Lagrade personuppgifter är en förutsättning för vår verksamhet och är en del av vårt dagliga arbete och används endast för daglig affärs- och projektrelaterade dialoger via telefon, sms eller e-post.

Ändamålet med lagring och behandling av personuppgifter är att skapa och bibehålla en enkel och rationell affärsrelaterad kommunikation mellan parterna.

 

 

Ytterligare behandling och insamling av samtycke

För det fall vi behöver behandla dina personuppgifter för något annat syfte och ändamål än vad som anges ovan, kommer vi att informera dig om detta genom att uppdatera denna personuppgiftspolicy. Om vi t.ex. skulle komma att behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig Dataskyddslagstiftning kräver ditt samtycke, kommer vi även att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.

 

 

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

I och med att A&P behandlar dina personuppgifter har du, enligt tillämplig Dataskyddslagstiftning, vissa lagstadgade rättigheter vad gäller vår behandling. Nedan beskrivs dina rättigheter och hur du gör för att tillvarata dem.

4.1 Återkalla samtycke

I den mån behandling av personuppgifter sker med stöd av ett samtycke, är det frivilligt för dig att lämna ett samtycke och kan du när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke.

4.2 Begäran om utdrag, rättelse mm.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig Dataskyddslagstiftning, när som helst, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet (dvs. rätten att flytta dina personuppgifter), samt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vissa av de rättigheter som beskrivs ovan gäller först efter 25 maj 2018 då GDPR träder ikraft.

Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till A&P. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig som sökande och skickas till den postadress som anges sist i denna personuppgiftspolicy.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig Dataskyddslagstiftning.

 

SÅ HÄR SKYDDAR VI DIN INFORMATION

De personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi har etablerat och dokumenterat tekniska och organisatoriska rutiner och åtgärder för att säkerställa användarnas integritet, uppgifternas tillgänglighet och sekretess, allt utifrån de krav som följer av tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Vi är också noggranna med att kräva att parter som A&P samarbetar med ska verka för att all information hanteras på ett säkert sätt och att hänsyn tas till individers integritet.

 

BEVARANDE OCH GALLRING

Dina personuppgifter kommer att lagras av A&P under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendation och branschpraxis.

 

 

KONTAKTA OSS

A&P har utsett ett personuppgiftsombud/ dataskyddsombud i enlighet med tillämplig Dataskyddslagstiftning. Nedan följer kontaktuppgifter:

Adolfsson Partners AB

Att: Personuppgiftsombud

Rörstrandsgatan 13

113 41 Stockholm

hans@adolfssonpartners.se

 

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna personuppgiftspolicy, eller om du vill att vi ska göra ändringar i informationen vi har om dig eller dina val kan du kontakta oss på:

Adolfsson & Partners AB, Rörstrandsgatan 13, 113 41 Stockholm, 08-54549850